Konfirmáció – felnőtt taggá fogadás

Fiatalok konfirmációja

A gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésének célja a konfirmáció eseménye: a konfirmandus személyes döntése Krisztus és az Ő egyháza mellett.

A konfirmáció értelme az, hogy a megkeresztelt ember, mint aki elnyerte a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága előtt tesz bizonyságot Krisztus mellett hozott személyes döntéséről. A döntés magába foglalja a bűnbánat, a megtérés Lélek által munkált eseményét és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását. E döntés kifejezésével a hívő betagolódik Krisztus testébe, szolgáló közösségébe.

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” (Máté 10:32)

Felnőttkeresztség és konfirmáció

Gyülekezetünkben szeretettel várjuk azokat, akik felnőttként kezdenek el érdeklődni Isten iránt és azon gondolkodnak, hogy szívesen részesülnének a keresztség sákramentumában vagy a konfirmációban.

A célunk az, hogy a felnőtten Istent keresők megtérjenek és elköteleződjenek a Jézust követő, tanítványi életre, erről nyilvánosan bizonyságot tegyenek a Konfirmáció alkalmával és mind lelkileg mind ismeretben növekedve a gyülekezetünkben otthonra leljenek és aktív, szolgáló tagjává váljanak.

Az egyháztagsággal járó jogok és kötelezettségek

E helyen figyelmet kell fordítanunk az egyháztagsággal járó jogokra és kötelességekre. Az egyháztagsággal kapcsolatos szabályokat nem a helyi presbitérium, hanem a helyi egyházak közösségét megtestesítő zsinat határozta meg. Eszerint teljes jogú egyháztag – akit a választók névjegyzékébe felvehetünk – az, akit:

 • megkereszteltek
 • konfirmációi fogadalmat tett, és aki
 • a gyülekezeti istentiszteleten és az
 • úrvacsorai közösségben részt vesz,
 • és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul.
 • Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható.

  A református egyháztag kötelességei:

  • Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes életet éljen.
  • Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el.
  • Gyermekeit református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék.
  • Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje.
  • Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse.

  A református egyháztag jogai:

  • Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel; a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese.
  • Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybevétele.
  • Gyermekének vallásos oktatását az egyház iskoláiban vagy egyházi iskolákon kívül is igényelheti.
  • Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján.